Regisztráció

Tisztelt Látogató!

Áruházunk termékeit szabadon böngészheti, a vásárláshoz azonban regisztráció szükséges.
Amennyiben Ön már korábban regisztrált, ne regisztráljon újra, kattintson a "Bejelentkezés" gombra!
A regisztrációról a megadott e-mail címre visszaigazolást kap.

Az Ön személyes adatai * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
Az Ön neve: *
Pénztári tagság: *
E-mail cím: *
Telefonszám: *
(minta: 36209518768)
Jelszó: *
Jelszó még egyszer: *
Megismertem és elfogadom a penztarbolt.hu felhasználási feltételeit, valamint adatkezelési szabályzatát.
Felhasználási Feltételek...
Adatkezelési Szabályzat...
Megismertem és elfogadom a hírlevél szabályzatot. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztárbolt Kft. a regisztrált e-mail címemre elektronikus hírlevelet küldjön.
Részletek...

Felhasználási feltételek

 

Ön mint Felhasználó a www.penztarbolt.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap egészségügyi területre specializálódott, független online szolgáltatásközvetítő és információs portál. Célja, hogy az egészségpénztári tagok és az egészség megőrzés, egészségügy iránt érdeklődők számára egészségügyi és egészségmegőrző szolgáltatókat, szolgáltatásokat és termékeket közvetítsen, értékesítsen és online vásárlást kínáljon egészségpénztári kártyával is. 

A www.penztarbolt.hu honlap üzemeltetője a Pénztárbolt Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

 

2. A Szolgáltató adatai 

Pénztárbolt Kft.

Székhely: 2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.

Képviselő neve: Czakó Károly

Cégjegyzékszám: 07-09-024511

Adószám: 24787356-2-07

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Statisztikai számjele: 24787356-4619-113-07

E-mail: info@penztarbolt.hu

 

3. Felhasználó

Felhasználó kizárólag az lehet, aki:

  • elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
  • 18. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
  • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Honlap használatával Felhasználó szavatolja, hogy a fenti feltételeknek megfelel.

 

4. Regisztráció

A Honlap regisztráció nélkül szabadon böngészhető, a vásárláshoz azonban a Honlapon történő regisztráció szükséges. A regisztráció a regisztrációs felületen kötelezőként megjelölt adatok teljes körű megadásával történik meg. 
A regisztráció megtörténtét követően Szolgáltató az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Önt a regisztrációs folyamat sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően a választott felhasználói neve és jelszava megadásával Ön a későbbiekben is bejelentkezhet a Honlapon. 
Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni, erre vonatkozó kérelmét juttassa el a Pénztárbolt Kft. székhelyére (2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.) postai úton küldött levél, vagy az info@penztarbolt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törlik az adatokat.
Szolgáltatók fenntartják a jogot, hogy töröljék azon felhasználók regisztrációját, akik megítélésük szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomásuk szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó is felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt a Szolgáltató nem iktatja. 
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

5. Felelősség

Az oldalon megjelenő Egészségpénztárak nem vállalnak felelősséget a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon közölt adatok helyességéért, az oldalon kötött szerződések teljesítéséért és az esetleges szerződésszegésből eredő károkért. Az oldalon megjelenő információkért a felelősség a Szolgáltatót terheli, az alábbiak szerint.

A Honlapon kínált termékeknél nincs készletjelzés, azaz a Szolgáltató nem garantálja, hogy van raktáron belőle, vagy a megadott áron tudja azt szállítani, ezért a visszaigazoló e-mail nem jelenti a szerződés létrejöttét, csak a vásárlási igény rögzítését, visszajelzését.

Bár Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás minőségének magas szinten tartása érdekében, az oldalon megjelenő adatokat maguk a partnerszolgáltatók adják, azok valóságtartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, az azokban előforduló adatok valódiságát nem garantálja. A Honlapokon megjelenő, a partnerszolgáltatók által megadott tájékoztatásért, a tájékoztatás pontosságáért, teljeskörűségéért, időszerűségéért kizárólagosan az adott partnerszolgáltató felelős. 
A partnerszolgáltatók által feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezési szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató nem vállaln felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatásra, így különösen vis maior (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.
A partnerszolgáltatók által a szolgáltatás használatával elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem kötelesek ellenőrizni és a szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Honlapok olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a Szolgáltatónak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadják, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A panasz megtételére az info@penztarbolt.hu e-mail címen van lehetőség.

 

6. Szerzői jogok

A Honlapon megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapokon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az itt meghatározott eseteken túl a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható.

A partnerszolgáltatók által megadott bármely tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a partnerszolgáltató szellemi alkotásának tekintendő, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a partnerszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható.

 

7. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.
Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb – a Felhasználási Feltételek esetleges időközbeni módosítása esetén is – hozzáférhetők legyenek.
Az a tény, hogy Szolgáltató (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.
Szolgáltató és Felhasználó között a regisztrációval létrejött szerződés megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy a Felhasználó regisztrációja bármely okból törlésre kerül; Felhasználó halálával; a Szolgáltatás megszűnésével. Szolgáltató – a Szolgáltatás ingyenességére is tekintettel – a Felhasználók értesítése mellett bármikor jogosult felfüggeszteni, vagy megszüntetni a szolgáltatás nyújtását; Felhasználó ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszthat.

  

8. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlapok első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben. 
A Felhasználási Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma: 2018.06.01.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a

távollevők között kötött szerződősekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

www.penztarbolt.hu

Adatvédelmi szabályzata

Bevezetés

Célunk annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, így fontos számunkra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért, kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

A Pénztárbolt Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); - 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); - 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); - 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); - 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); - 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), - 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

Pénztárbolt Kft.

székhely, levelezési cím: 2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.

adószám: 24787356-2-07

cégjegyzékszám: 07-09-024511

telefonszám: +36209518768

e-mail cím: info@penztarbolt.hu

Pénztárbolt Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83948/2015

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Czakó Károly Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el: e-mail: info@penztarbolt.hu postacím: 2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.

A személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül

technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek

A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

• Szerződések létrehozása és teljesítése • Hírlevelek küldése • Marketing tevékenységek, mint pl. nyereményjátékok • Ügyfélszolgálat és támogatás • Médiaszolgálatások nyújtása, pl. online kínált áruink és szolgáltatásaink megrendelésének kezelése

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra. • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése. • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan. • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében. • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az

érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük:

• Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság) • Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.) • Küldött adatmennyiség

• Az Ön által használt böngésző és verziószáma • Az Ön által használt operációs rendszer • Az Ön internetszolgáltatója • Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím

Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a weboldalunk tartalmát. Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb hét napig tároljuk műszaki elővigyázatosságból.

Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

A Pénztárbolt Kft. elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a www.penztarbolt.hu weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján, vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. bejelentkezés, pénztárválasztás), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Milyen típusú cookie-k találhatók a Pénztárbolt Kft. webhelyein?

a. Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy működő weboldalt nyújthassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat és nem kikapcsolhatók. Nélkülük a weboldal nem használható.

Weboldal - Munkamenet azonosító (PHPSESSID)

A kezelt adatok köre: véletlenszerűen generált kód.

Az adatkezelés célja: A felhasználói bejelentkezés állapotát és a felhasználó által választott egészségpénztár azonosítására szolgál.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: munkamenet végéig tárolódik

Az adatkezelés módja: elektronikus

b. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A weboldalon a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) következő szolgáltatásai aktívak : Google Analytics

Weboldalunkon harmadik fél által elhelyezett cookie-k, melyek lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalom mérését. Segítségükkel meg tudjuk állapítani, melyek a legnépszerűbb oldalaink és elemezni a látogatóink viselkedését weboldalainkon.

Minden a cookie-k által gyűjtött adat anonim.

Google Analytics: _ga cookie

A kezelt adatok köre: véletlenszerűen generált szám.

Az adatkezelés célja: Google Analytics: Kliens azonosító, az egyéni látogatók megkülönböztetésére szolgál. Az Google Analytics szoftver ez alapján tudja megkülönböztetni az új és a visszatérő látogatókat, illetve mérni az oldal forgalmát.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: 2 év

Az adatkezelés módja: elektronikus

Elektronikus tárolási hely: Google

Google Analytics: _gid cookie

A kezelt adatok köre: véletlenszerűen generált szám.

Az adatkezelés célja: Google Analytics: Munkamenet azonosító. Az oldal megnyitásától a bezárásig, az oldal látogatóinak az oldalon történő interakcióinak méréséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: 2 év

Az adatkezelés módja: elektronikus

Elektronikus tárolási hely: Google

Google Analytics: _gat

A kezelt adatok köre: véletlenszerűen generált szám.

Az adatkezelés célja: A Google Analytics szoftver felé befutó kérések (forgalmi adatok, kattintás, eltöltött idő stb.) limitálására szolgál.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: 2 év

Az adatkezelés módja: elektronikus

Elektronikus tárolási hely: Google

A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése

Arra használjuk az adatait, hogy megküldjük az Ön által kért információt a termékeinkről, szolgáltatásainkról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

a. Feliratkozás hírlevelekre a weboldalunkon

Lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek hozzánk, így az Ön e-mail-címe. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor.

b. A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációk

Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a weboldalunkon, úgy információkat küldhetünk Önnek a saját hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról az Ön által megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is.

Azt szeretnénk, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mailjeinket és ezért megpróbálunk kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek találhat. Ezért mérjük és tároljuk a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeinket és ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e az e-mailünket és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használjuk statisztikai célokra.

Természetesen leiratkozhat, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben. Ezt követően megkérjük, hogy erősítse meg a leiratkozását a weboldalunkon. Szintén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását:

- e-mailen: info@panztarbolt.hu - postai úton: Pénztárbolt Kft. 2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói szolgálati közlemény) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldjük.

A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, regisztráció és a megrendeléseinek leadásakor

a. Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon, e-mailen felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózzuk, hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor regisztrált és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

b. Regisztráció

A weboldalunkon felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk. Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.

A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra, például név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail-cím, telefonszám és a választott fizetési módra vonatkozó információra. Szintén felhasználjuk az adatait a vásárlói adataink

kezeléséhez, hogy csak pontos adatokat tároljunk. Az elírások megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a megrendelt termékek tényleg elérjenek Önhöz, ellenőrizzük a megadásakor, hogy a címe teljes és helyes.

c. Vegyes

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.

Vásárlói elégedettség mérés

A Pénztárbolt Kft. elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. A vásárlók ellátásának garantálása és a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében A Pénztárbolt Kft. rendszeresen vizsgálja a társaság tevékenységének hatékonyságát a szolgáltatások színvonalát. A Pénztárbolt Kft. a felmérést teljesen anonim válaszadást biztosító kérdőív segítségével végzi a vásárlói. A Pénztárbolt Kft. a beérkezett visszajelzéseket kiértékeli és azokat az észrevételeket, amelyek megvalósítása hozzájárul a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz és az alkalmazott rendszerei keretei között megvalósíthatóak, a Pénztárbolt Kft. beépíti a belső folyamataiba. Amennyiben a változások a szabályzatok módosítását is igénylik, azokat a soron következő módosítás alkalmával átvezeti. A felmérés eredményéről és a felmérés eredményeként bekövetkező változásokról A Pénztárbolt Kft. a honlapján tájékoztatja vásárlóit.

A vásárlás során szerzett felhasználói tapasztalatok és vásárlóink véleménye rendkívül fontosak számunkra. Ennek érdekében A Pénztárbolt Kft. a vásárlását követően vásárlói kérdőívet, vagy erre mutató linket küld a vásárlónak a vásárlás során megadott e-mail címére.

A vásárlói kérdőív alapján történő véleménynyilvánítás önkéntes és teljesen anonim módon történik. Az e-mail címet kizárólag a vásárlói kérdőív elküldésére használjuk. A vásárlói kérdőívben adott válaszokat A Pénztárbolt Kft. a válaszadó személyes adataitól teljesen elkülönítve és névtelenül kezeli. A válaszok és a válaszadó közötti kapcsolat nem rekonstruálható.

Amennyiben szeretné visszavonni beleegyezését arra vonatkozóan, hogy az e-mail címét a jövőben is vásárlói elégedettség mérési kérdőívekhez felhasználhassuk, elegendő egy egyszerű üzenetet küldenie részünkre. A lemondási szándékát az alábbi email címen jelezheti: info@penztarbolt.hu

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük.

a. Adattovábbítás termékpartnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint

A weboldalunkon kínált szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatosan több partnercéggel együttműködünk bizonyos termékek esetében. Ha ilyen partner termékét rendeli meg, úgy a megrendelésben megadott személyes adatait továbbítjuk a teljesítése érdekében (így különösen az Ön e-mail-címét, kézbesítési címét és számlázási címét). Kivételes esetekben, ha ezeknél a terméknél utánvétes kiszállítást kér, a partnercéggel kerül szerződéses viszonyba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön szerződő partnere saját maga felel a saját adatbiztonsági gyakorlatáért és a szerződő partner további, vagy eltérő Adatvédelmi szabályai lehetnek alkalmazandók ezen termék oldalakra.

Ezekben az esetekben e-mailben mindig jelezzük az adatok átadását, és a szerződéses viszony alakulását.

b. Adattovábbítás a szállítás és szerződés teljesítés érdekében

A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a weboldalunk hosztolása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása, eszközök telepítése vagy hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím, telefonszám).

Ezek közül néhány társaság a megbízásunkból jár el a megrendelések kezelése és teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításaink szerint használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelünk annak biztosításáért, hogy az általunk megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodunk meg ezekkel a cégekkel és ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük.

Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

 Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.

 A személyes átvétel bonyolítás és a kiszállításra kerülő termékek összecsomagolása érdekében az átvevő pontot működtető és a csomagolást végző vállalkozáshoz a vásárlási számlán szereplő adatokat továbbítjuk.

 A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan, adatokat továbbítunk a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bank, pénztár részére.

A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. kártyaszámokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre. c. Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint

Végezetül, továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

Amennyiben megkereséssel kíván fordulni A Pénztárbolt Kft-hez, úgy azt a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg. A Pénztárbolt Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok

Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

Adatfeldolgozók:

Név: Inclust Systems Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8., 1./2.

Adószáma: 14492327-2-41

Adatfeldolgozói feladat: tárhely szolgáltatás

Név: HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Kft.

Székhely: 3154 Szuha, Kossuth u. 64.

Adószáma: 10972793-2-12

Adatfeldolgozói feladat: a webáruház és a működéshez szükséges adminisztrációs szoftverek fejlesztése, folyamatos karbantartása

Termékpartnerek:

AIME Egészségpénztári Matrac Szolgáltató Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 13.

Adószám: 14269062-2-13

Adatfeldolgozói feladat: kiszállítás bonyolítása, kivételes esetben (kizárólag utánvétes fizetés esetén) mint eladó adja el a terméket a penztarbolt.hu felületen lebonyolított vásárlás esetén is. Így a vevő ezzel a céggel kerül szerződésese viszonyba.

KIROMED Kft

4032 Debrecen, Füredi út 98/B.

Adószám: 25919280-2-09

Adatfeldolgozói feladat: kiszállítás bonyolítása, kivételes esetben (kizárólag utánvétes fizetés esetén) mint eladó adja el a terméket a penztarbolt.hu felületen lebonyolított vásárlás esetén is. Így a vevő ezzel a céggel kerül szerződésese viszonyba.

Az érintett természetes személy jogai

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:

- e-mailen: info@penztarbolt.hu

- postai úton: Pénztárbolt Kft. 2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

a. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

b. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

c. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

d. Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

e. Értesítéshez való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

f. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

g. Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

h. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

i. Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 06/1/391-1400

Fax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé nem fér hozzá a termékpartnereink szolgáltatásaihoz a weboldalunkon keresztül. Ez magában foglalhatja a szolgáltatások újbóli letöltését. Így kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, mielőtt gyakorolja a törléshez való jogát. Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.

Adatbiztonság

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes

adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

A Pénztárbolt Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Pénztárbolt Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Pénztárbolt Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Pénztárbolt Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Pénztárbolt Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Pénztárbolt Kft. az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Pénztárbolt Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Pénztárbolt Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Verzió: 1.0

Érvényes: 2018. május 25. napjától

www.penztarbolt.hu webáruház

Pénztárbolt Kft. üzemeltető

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36209518768

E-mail: info@penztarbolt.hu

Elektronikus hírlevél szolgáltatás

 

Felhasználó a hírlevélre feliratkozással elfogadja a jelen Hírlevél szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton rendszeresen tájékoztatást küldjön. A szolgáltatásra a feliratkozás önkéntes, a felhasználó hozzájárulását jelen szabályzatban foglalt tájékoztatás alapján adja meg.

 

E nyilatkozat kifejezetten a hírlevelekre történő feliratkozáshoz és arról való leiratkozáshoz, a hírlevelek küldéséhez kapcsolódó speciális adatkezelési kérdéseket tartalmazza. Az itt nem rendezett kérdésekben a Honlap általános adatvédelmi nyilatkozata irányadó.

A hírlevélre történő feliratkozás révén megvalósuló adatkezelésre az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdésével. A hozzájárulást a felhasználó személyes adatai megadásával és a feliratkozással adja meg.

 

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor, ingyenesen visszavonható, az erre vonatkozó kérelmét juttassa el a Pénztárbolt Kft. székhelyére (2428 Kisapostag, Zrínyi u. 10.) postai úton küldött levél vagy az info@penztarbolt.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján. A regisztrációra tekintettel a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása önmagában nem eredményezi a regisztrált adatok törlését.

 

 

×
A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. Részletek megtekintése.